Novela zákona o vodě

Novela zákona o vodě se dotkne i každého z nás
Nejvíce však občanů, kteří nejsou přímo připojeni na veřejnou kanalizaci.
Na začátku roku vešla v účinnost novela vodního zákona. Mimo jiné z ní vyplývá, že je nutné pravidelně vyvážet žumpu a doklady schovávat pro případnou kontrolu, protože odvoz odpadních vod budeme muset dokládat.
Lidé si pletou žumpu se septikem.
Mezi žumpou a septikem jsou zásadní rozdíly, pro jejich údržbu platí rozdílná pravidla a především platí rozdílná pravidla pro nakládání s odpadními vodami. Máte doma žumpu, nebo septik? A splňujete zákonné povinnosti? Pojďme si shrnout zásadní rozdíly.
Jímka na odpadní vody (žumpa) je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody shromažďovány a dále vyváženy. Jímka musí být vodotěsná, odpadní vody z ní nesmí prosakovat nebo samovolně vytékat. Odpadní vody se zneškodňují odvozem na čistírnu odpadních vod.
Septik je nepropustná nádrž rozdělená na dvě nebo tři komory. Odpadní vody protékají jednotlivými komorami, tím dochází k jejich částečnému čištění a usazování kalu.
Ze septiku mohou být vypouštěny odpadní vody těmito způsoby:
1) Do kanalizace pro veřejnou potřebu (obecní kanalizace), na jejímž konci se nachází volná výusť do vodního toku.
2) Do povrchových vod – vodního toku, rybníku apod., ať už přímo nebo pomocí kanalizace neznámého vlastníka, která se historicky v obci nachází.
3) Do podzemních vod – trativod, zasakovací systémy.
Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových nebo podzemních vod, musí mít platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002.
Toto je jen hrubé shrnutí.
Pokud budete chtít podrobnější vysvětlení, můžete se na obrátit na naší firmu popř. si sami prostudovat tuto novelu zákona (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254/zneni-20210101).